Verlof aanvragen

Extra schoolverzuim/ verlof aanvragen


Link naar het Aanvraagformuier Verlof

Verzoeken voor verlof buiten de schoolvakanties om, dienen schriftelijk aangevraagd te worden bij de directeur. Dit doet u door het formulier in te vullen in de link onderaan deze pagina.
Voordat u extra verlof aanvraagt, adviseren wij u eerst met de directeur te overleggen.

Met ingang van 1 oktober 1994 is de leerplicht veranderd. De wet omschrijft nu duidelijk in welke gevallen de directeur van de school extra verlof, buiten de schoolvakanties, mag verlenen. De volgende bepalingen zijn daarbij van kracht:
 1. De directeur kan toestemming voor extra verlof, buiten de schoolvakanties, verlenen indien het gaat om een gezinsvakantie die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen vanwege het beroep van één van de ouders. 
 2. De toestemming voor extra verlof, buiten de schoolvakanties, mag eenmaal per jaar gegeven worden voor ten hoogste 10 schooldagen.
 3. Gedurende de eerste twee weken van een nieuw schooljaar mag geen extra verlof worden gegeven.
 4. Extra verlof kan ook verleend worden onder de volgende omstandigheden:
 • voor het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden (bijvoorbeeld paspoort / visum aanvragen);
 • bij een huwelijk of overlijden van familieleden (maximaal 2 dagen);
 • bij huwelijks- of ambtsjubilea van ouders of grootouders (1 dag);
 • bij gezinsuitbreiding (1 dag);
 • vanwege godsdienstige redenen. Voor godsdienstige feesten kan extra verlof worden verleend;
 • wegens medische, sociale redenen. In dit geval moet er een verklaring van een arts of sociale instantie overlegd worden (maximaal 10 dagen);
 • vanwege kennelijke onredelijkheid. Dit betekent dat de directeur extra verlof kan verlenen indien dit nadrukkelijk in het belang van het kind is. De school- en gezinssituatie worden sterk betrokken bij de besluitvorming;
 • om andere, naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen. Als voorbeeld noemen we het bezoek aan een arts of als er besmettelijke ziekten in een gezin heersen.

Voor meer dan 10 dagen verlof is overleg met de leerplichtambtenaar verplicht!

Geen gewichtige redenen voor extra verlof, buiten de schoolvakanties, zijn onder andere:
 • geen andere boekingsmogelijkheden voor een vakantie;
 • vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen;
 • uitnodiging van grootouders en/of familieleden om mee op vakantie te gaan of een uitstapje te maken;
 • eerder op vakantie gaan om verkeersdrukte te vermijden;
 • pesterijen door andere kinderen;
 • het feit dat kinderen toch niets zouden missen omdat er de laatste dag voor de vakantie een feestelijke afsluiting is.